0
Reklamačný poriadok

Záruka a postup reklamácie

 

Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok SR. Záručná doba je 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
Pred prvým použitím výrobku je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu tovaru a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru predajcom, resp. prepravcom kupujúcemu. Zároveň je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil. Ak tovar vykazuje zjavné chyby pri predaji, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru alebo výmenu tovaru.

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami.

Kupujúci, ktorý reklamuje tovar, je povinný tovar reklamovať čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. K reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o jeho zakúpení (faktúra, pokladničný doklad alebo záručný list) a presný popis poruchy. Ak to tak nie je, predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu.

Reklamovaný tovar kupujúci doručí na vlastné náklady na adresu prevádzky spoločnosti . Po oprave tovar zašle predávajúci kupujúcemu na vlastné náklady späť. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérskou službou, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku a priloženú dokumentáciu. Rozhodujúcim dátumom pre plynutie lehoty reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu výrobku, predávajúci zabezpečí včasné a riadne odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení. O spôsobe odstránenia chyby
rozhoduje predávajúci. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú chybu, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, predávajúci vymení reklamovaný tovar za iný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, alebo v prípade, že výmena tovaru nie je možná, vystaví na chybný tovar dobropis. Za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu sa považuje stav, ak sa rovnaká porucha vyskytne tretíkrát po jej dvoch predchádzajúcich opravách.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:
-    poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru
-    porušením ochranných pečatí a plomb
-    v prípade akéhokoľvek zásahu do prístroja neoprávnenou osobou 
-    mechanickým poškodením, neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky, neodbornou manipuláciou s tovarom, nainštalovaním nesprávneho softvéru
-    používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v užívateľskej príručke
ak bol tovar poškodený živlami (voda, oheň, blesk) alebo iným vonkajším vplyvom (napr. nestabilita elektrickej siete)

Na tovar je bežná reklamačná lehota 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia, resp. doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné. V prípade mimozáručnej opravy má predávajúci nárok na náhradu vzniknutých servisných nákladov spojených s opravou. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. V prípade spoplatnenej opravy predávajúci vopred požiada kupujúceho o súhlas s cenou opravy.

Predávajúci nezodpovedá za dáta uložené v zariadeniach a nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré nastali kupujúcemu následkom poruchy a jej odstránenia. Zálohovanie dát je v plnej miere zodpovednosťou kupujúceho, resp. zákazníka. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za karty, ktoré zákazník nechal v prijímači poslanom na reklamáciu. Predávajúci neručí za poruchy softvéru alebo hardvéru, ktoré sa prejavili počas servisnej opravy alebo následne po nej a nesúvisia preukázateľne s týmto servisným zásahom.

Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Informácie
O nás
Obchodné podmienky
Dodacie podmienky
Reklamačné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok