0
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Sídlo spoločnosti:

 2js s.r.o.

Kysucká Cesta 8549/10A

010 01 Žilina

Adresa sídla spoločnosti je totožná s adresou prevádzkarne.

 

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky definujú obch.vzťah medzi zákazníkom ( kupujúcim ) a firmou 2js,s.r.o. a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť oboch strán v súvislosti s predajom tovaru a poskytovania služieb. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje ,že akceptuje obchodné podmienky pre odber tovaru alebo poskytovanie služieb určené predajcom. Tovar alebo služby sú dostupné na internetových stránkach firmy 2js,s.r.o. alebo v sídle predajcu na hore uvedenej adrese.

 

 

 

 Objednávka

 

Kúpna zmluva ,na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu ,vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné.Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické ,e - mailové a cez internetový obchod.Kontakt nutný k potrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka ,alebo jej časť , je považovaná za záväznú pre obe strany ,ak nedôjde k potvrdeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky ,presná špecifikácia tovaru a jeho počet ,cena za tovar a jeho prepravu ,spôsob a termín doručenia. Minimálna cena objednávky nie je  obmedzená.

 

 Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred je záväzným povrdením. Po záväznom potrdení objednávky iba v prípade ,že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdeniej objednávky je kupujúci povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru " na objednávku ", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade ,že v súvislosti so zaistením tovaru došlo k už vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávko alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť  (chybne uvedené telefónne číslo ,kupujúci nedostupný ,neodpovedá na e - maily atď.)

- tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade ,že takáto situácia nastane ,predávajúci bude okamžite informovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu. V prípade ,že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny ,bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 15 - tich kalendárnych dní.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

V súlade s platnámi právnymi predpismi máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru ,kde rozhoduje dátum odoslania.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu ,že že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší ,vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté vzájomné plnenia. Odstúpiť od zmluvy môže zákazník tak ,že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi ,a to elektronicky na emailovú  adresu 2jsport@2jsport.sk  ,alebo písomne na prevádzke predavajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky ,dátum nákupu ,originál dokladu o kúpe tovaru a bankovými údajmi pre vrátenie peňazí. Tovar musí  byť kompletný ( vrátane návodu ,príslušenstva atď.) ,musí byť nepoškodený a používaním neznehodnotený. Tovar posielajte doporučene a poistený ,nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám ( nie na dobierku ).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 15 - kalendarnych dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorých  z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

 

 

 Prevzatie tovaru

Kupujúci svojím podpisom prepravcovi pri prevzatí zásielky potvrdzuje, že zásielku prevzal v poriadku a nepoškodenú, čo vyplýva z prepravného dokladu. Prípadné vonkajšie poškodenie zásielky, alebo s tým súvisiace poškodenie samotného tovaru spôsobené prepravou, je nutné reklamovať v okamihu prevzatia zásielky u prepravcu, a prípadne zásielku z tohto dôvodu vôbec neprijímať. Pri neskoršej reklamácii z dôvodu vzniknutej škody pri preprave sa bude prihliadať na podpísaný prepravný doklad, ktorý je možné považovať za dôkaz o neporušenosti vonkajšieho stavu dodávky (to sa samozrejme netýka závad, na ktoré sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov).

Pri preberaní objedaného tovaru je nutné presvedčiť sa, či nie je dodaná zásielka, alebo jej časť (hlavné originálny obal), neprimerane mechanicky poškodená (napr. zdeformovaná krabica, pretlačený kartónový obal, roztrhnutý igelit, odtrhnutá firmená lepiaca páska atď.). V prípade neprevzatia tovaru nás neodkladne kontaktujte.

 

 Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť prehlasuje a zaväzuje sa neposkytnúť osobné údaje evidované o zákazníkoch tretiemu subjektu. Ďaľšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

Nakupujúci spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adrese -  2jsport@2jsport.sk   ) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva.

 

 Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke : http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_sk.htm

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Orgán dozoru, ktorému činnosť spoločnosti podlieha

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, 

Predmestská 71, P. O. Box 89, 011 79 Žilina,

tel., fax: 041/7632130, za@soi.sk

Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Informácie
O nás
Obchodné podmienky
Dodacie podmienky
Reklamačné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok